Mục Lục
Soi cầu Xổ số Cần Thơ

当前位置:Xổ số Phú Yên > Soi cầu Xổ số Cần Thơ >

Tin Tức

Xstv12/2/2021 Cục Thống kê Quốc gia: vào tháng Năm, sản xuất PMI là 42.6. và không sản xuất là 42.8%

Cập Nhật:2022-06-06 07:50    Lượt Xem:129

Xstv12/2/2021 Cục Thống kê Quốc gia: vào tháng Năm, sản xuất PMI là 42.6. và không sản xuất là 42.8%

In May, the production Managers'Chỉ mục A. I. of China's Sản xuất Inputting Managers' Chỉ mục (M.I) was 42.6=., which was lower than the critical point, but increased by 2.2 particular điểm over the previous month. The general phát triển s út sút. The PMI of large Enterprises was 51.0=$

, theo dạng kinh doanh, the PMi of large Enterprises was 51.0=, up 2.9 phần trăm point from the previous tháng, Trở về phía trên điểm then chốt; Chủ tịch thu thu thu nhỏ và trung bình là khu vực 42.4=và46.7=, trên 1.9 và 1.1 phần trăm trên tháng trước, và tiếp tục nằm dưới điểm then chốt. Những thứ phụ lục xuất sắc (1.) ra khỏi tô số phụ, năm cái phụ phụ lục nằm trong việc sản xuất gói sản xuất ngày tháng, tất cả nằm dưới mức độ quan trọng. The

Chỉ số sản xuất là 42.7 Name, một tăng tỷ lệ cao 53 trong tháng trướcXstv12/2/2021, cho thấy nhà sản xuất đã cải tiến. The new Order Chỉ số of {0) was 48 The

the

khai kho nguyên liệu thô was 47.9 Name, a increasing of 1.4 phần trăm điểm trong tháng trước, cho thấy việc thu hẹp việc thu thập lượng nguyên liệu thô lớn trong ngành sản xuất. The

Chỉ số nhân viên là 47.6=, up 0.4 phần trăm điểm so với tháng trước, ngụ ý rằng sự tăng trưởng lao động của các công ty sản xuất phát triển nhẹ nhàng. Sử dụng thời gian vận chuyển cho nguồn cung cấp là 44.1=, up 6.9 phần trăm điểm trong tháng trước, vẫn còn dưới mức nguy hiểm, ngụ ý rằng thời gian cung cấp hàng nguyên liệu trong ngành sản xuất vẫn còn chậm. The Operation of China's không Sản xuất được Chỉ s ố nhà quản lý mua sắm của Trung Quốc (1.) In May, the không sản xuất họat động phụ cấp là 478 Name, lên 5.9 phần trăm điểm từ tháng trước, và phát triển phát triển của công ty chế không sản xuất đã được cải tiến đáng kể. Một dạng giá trị hoạt động kinh doanh của công ty đã được tính theo giá trị đầu tiên trong tháng trước. Hệ thống hoạt động kinh doanh nằm ở mức 47.1. cao hơn 7.1. Tỉ lệ lãi suất so với tháng trước. Về mặt công nghiệp, các thư mục hoạt động kinh doanh của đường sắt, không khí, dịch vụ bưu điện, viễn thông, radio và truyền hình, dịch vụ truyền tín hiệu vệ tinh và các công ty khác nằm trong giới hạn phát triển cao hơn 505.0. Chỉ số hoạt động kinh doanh của các nhà trọ, các dịch vụ tài chính khác, thuê và dịch vụ kinh doanh, bảo vệ sinh thái và quản lý môi trường môi trường tiếp tục nằm dưới điểm then chốt. The new order Chỉ số of {0 {{{{}1}.0{}Đó là 44.1=.}một tăng tỷ lệ 6.7 trong tháng trước, vẫn còn dưới mức độ quan trọng, ngụ ý rằng mức phát triển của nhu cầu không phải của thị trường sản xuất đã phục hồi. Theo ngành công nghiệp, số hiệu mới của công trình xây dựng là 46.4=, trên 1.1 phần trăm điểm so với tháng trước; Chỉ số mệnh lệnh mới trong ngành dịch vụ là 43.7=, up 7.7 Phần trăm điểm so với tháng trước. The

Tên giá nhập nhập là 52.5=, down 1.2 phần trăm điểm trong tháng trước, vẫn còn cao hơn điểm then chốt, ngụ ý rằng giá nhập của các công ty không sản xuất trong việc kinh doanh thu hẹp. Theo ngành công nghiệp, giá nhập của công ty xây dựng là phụ tùng 22.4=, down 7.9 phần trăm điểm từ tháng trước; Giá cả nhà sản xuất trong ngành dịch vụ là 22.5=, 0.1 phần trăm điểm trong tháng trước. Giá bán hàng được ghi là 42.4 Name, trên 0.5 tỉ lệ số so với tháng trước, vẫn còn dưới mức độ quan trọng nhất, cho thấy mức giảm giá bán không sản xuất tổng thể. Theo ngành công nghiệp, giá bán của công ty xây dựng nằm ở giá trị 51.5=.=, down 1.7 Tỉ phú điểm so với tháng trước; Giá bán trong kinh doanh dịch vụ là 42.0 Name, trên 0.9 phần trăm điểm so với tháng trước. Chỉ số lao động của nhân viên là 45.3=, down 0.1='so với tháng trước, ngụ ý là sự phát triển của công việc không phải trong kinh doanh sản xuất vẫn còn ở mức thấp. Theo ngành công nghiệp, chỉ số lao động trong công nghiệp xây dựng là 45.5, trên 2.4 tỷ lệ số điểm so với tháng trước; Chỉ số nhân viên công nghiệp dịch vụ nằm trong số đó là 45.3=, 0.5 so với tháng trước. The expectad tính của

Việc kinh doanh was 5005.6 quá. Một tăng tỷ lệ cao 2.0 trong tháng trước, còn cao hơn điểm then chốt, cho thấy rằng các công ty không sản xuất đã tăng niềm tin vào sự phục hồi và phát triển gần đây của ngành. Theo ngành công nghiệp, dự tính của các hoạt động kinh doanh trong công nghiệp xây dựng là 57.9 Name, lên 0.9 phần trăm điểm từ tháng trước; Hệ thống phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh trong kinh doanh dịch vụ là 55.2. Độ cao 22 so với tháng trước. Thức ăn ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Trung Quốc cho thấy s ự phục hồi sản phẩm phụ sản tuyệt đối của Trung Quốc Nói ra

{Th

1}.0{}ghi chú

Đầu số đầu tiên}Chỉ số quản lý mua hàng đầu (PMi) là một chỉ số được bố trí theo kê thống kê kết quả khảo sát hàng tháng của người quản lý mua tập đoàn. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh về thầu, sản xuất và tuần hoàn cảnh kinh doanh, bao gồm cả trường sản xuất và trường khác. Nó là một trong những chi tiết đầu tiên thường được sử dụng trên thế giới để theo dõi xu hướng kinh tế vĩ đại, và có nguồn phát triển vĩ đại mạnh mẽ Chức năng báo sớm. Hệ thống dữ liệu sản xuất M.M.I bao quát là một chỉ mục toàn diện trong hệ thống chỉ mục M.M.I. phản ánh sự thay đổi sản xuất của cả ngành công nghiệp (sản xuất và không sản xuất) trong thời gian hiện thời. Khi PMi cao hơn 500kgXstv12/2/2021, nó phản ánh sự tăng cường kinh tế trong suốt tháng trước. Ít hơn 500kg phản ánh sự giảm kinh tế tổng thể so với tháng trước. The kiểm m m m m m soát

.0 Từng phân loại nông nghiệp trong kinh tế quốc gia phân loại công nghiệp cho ngành công nghiệp thuộc về kinh tế quốc gia (gb/t274-tê 7) và 3200 kiểm kiểm; 43 các loại nông nghiệp không sản xuất và 4300 để mẫu mẫu thăm dò. Sử dụng phương pháp phân tích (xác suất tương ứng với kích thước) trong cuộc khảo s át người quản lý việc cung cấp, với các công ty sản xuất hay không sản xuất dạng lớp, kích cỡ của công ty được phân phối dựa trên tỷ lệ phụ trội của nó trong giá trị phụ trội của tất cả các công ty sản xuất hay không sản xuất, và các mẫu bên trong lớp được lấy ra bằng khả năng tỷ lệ thuận với thu nhập kinh doanh chính của công ty. The khảo sát này được tổ chức và thực hiện trực tiếp bởi bộ phận giám sát của Cục thống kê quốc gia. The month khảo sát được thực hiện trên kinh doanh buôn bán kinh doanh qua hệ thống thông báo trực tiếp quốc gia thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống Thống kê. The 2x3 Hệ thống đo khống chế người quản lý sản xuất, bao gồm cả sản xuất, hàng mới, hàng mới, hàng xuất mới, đơn đặt sẵn, hàng đầu, hàng, hàng đã được lập sản phẩm, lượng mua hàng, nhập khẩu, giá mua chính của nguyên liệu thô, giá xuất phát, hàng nguyên liệu, nhân viên, thời gian cung cấp hàng, mong đợi sản xuất và hoạt động. Hệ thống đo khống chế hàng không sản xuất, gồm cả hàng chục thư mục, cả hoạt động kinh doanh, mệnh lệnh mới, mệnh lệnh mới xuất, hàng hóa, giá nhập, giá bán hàng, nhân viên, thời gian vận chuyển nhà cung và dự tính hoạt động kinh doanh. Lượng phụ chọn phương pháp tính tỷ lệ nhiễu xạ, tức là tỷ lệ doanh nhân có phản ứng tích cực cộng nửa tỷ lệ có phản ứng không thay đổi. Bởi vì không có chỉ số tổng hợp cho các công ty không sản xuất, cây số hoạt động kinh tế quốc tế thường được dùng để phản ánh những thay đổi tổng thể trong sự phát triển kinh tế của các công ty không sản xuất. Một kiểu đếm ngày: 0/ 2) phương pháp tính toán sản xuất chỉ mục M.I. Sản xuất M.M.I. được cân bằng bằng 5-Cái nút phát tán (phụ lục) Năm thư mục phụ và trọng lượng của chúng được xác định dựa trên tác động trước đó của chúng lên nền kinh tế. Đặc biệt, nó bao gồm: một chỉ số thứ tự mới, với một cân bằng 30=; Năng lượng cao Chỉ số nhân viên, với một cân bằng 20 Name Chỉ số thời gian cung cấp, với một cân bằng 15. Chỉ số hàng nguyên liệu thô, với một cân bằng 10 Name Trong số đó, chỉ số thời gian cung cấp là một phụ lục đảo, được tính ngược với tỉ lệ tổng hợp phụ lục sản xuất phụ tùng. A lô lô Chỉ ra dạng dạng A lô Tổng chỉ mục sản xuất của PMi là tổng số cân bằng của chỉ mục sản xuất và doanh nghiệp không sản xuất, và tạ là tỷ lệ sản xuất và không sản xuất hàng đầu trong mỗi phần của P. Điều chỉnh mùa tháng (1.) 0. Cuộc khảo sát người quản lý mua là một cuộc khảo sát hàng tháng. Do các nhân tố mùa, dữ liệu thay đổi rất nhiều. Thư mục hiện tại được rao bán theo mùa. The National Bureau of Statistics: China's exciting upching in May 37, 2022, the service industrial khảo s át viên center center center of the National Bureau of statistics and the China Federation of logistics and exciting releasing China's exclusive Triệu Cao Thanh, Trung sĩ Tinh tế cao cấp của trung tâm khảo sát ngành dịch vụ của Cục thống kê quốc gia, giải thích điều này. Ngày tháng Năm, lưu lượng người quản lý sản xuất, chỉ mục hoạt động kinh doanh không sản xuất và cả hệ thống sản xuất M.2., tăng đồng bộ, tại địa chỉ 42.6=, 42.8=. và 48.4=. Mặc dù chúng còn thấp hơn điểm quan trọng, chúng còn cao hơn tỉ lệ 2.2, 5.9 và 5.7. Nó cho thấy tình hình dịch bệnh gần đây và thay đổi tình hình quốc tế đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế, nhưng với hiệu quả của việc ngăn chặn và kiểm soát các dịch bệnh tổng quát hiệu quả và phát triển kinh tế và xã hội, s ự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã tăng lên so với tháng Tư. Một. Chỉ số người quản lý mua của công nghiệp sản xuất đã thay đổi (1 Từng Từng Từng Từng) vào tháng Năm, tiếp tục công việc và sản xuất ở những khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng lớn dần được nâng cao, và sản xuất từ cấp nền thấp năm tháng tư. Trong số các ngành công nghiệp 21 được khảo sát, số lượng doanh nghiệp với PMI trong dải mở rộng tăng lên tới 12 từ chín tháng trước, và sự thịnh vượng của ngành sản xuất cho thấy sự thay đổi tích cực. Sản phẩm và yêu cầu đã được phục hồi. Sản lượng và chỉ mục mới là 42=.7 và 48.2=.=, trên 5.3 và 5.6 phần trăm tố trong tháng trước, cho thấy sản xuất và nhu cầu của hãng sản xuất đã được phục hồi nhiều theo độ khác nhau, nhưng vẫn cần tăng cường lực lượng phục hồi. Về mặt công nghệ, danh sách sản xuất của sợi hóa chất, cao su và chất dẻo, thiết bị đặc biệt, ôtô và các loại khác có thể đạt hơn tỷ lệ cao so với tháng trước, với mức mở rộng, và các hoạt động sản xuất của kinh doanh tăng tốc. Hệ thống in giấy, văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, dầu mỏ, than và các loại nhiên liệu khác, nguyên liệu hóa học và hóa chất, lò rèn luyện kim loại sắt, lò lăn đều quay trở lại khu vực mở rộng, và nhu cầu thị trường trở lại. Mảnh ghép này được ghi lại: Giá trị hàng đầu nguyên liệu chính là 505.8=.8.4 phần trăm điểm thấp hơn so với tỉ lệ trước tháng trước, và vẫn còn cao hơn 5005.0. Sự tăng giá mua hàng đầu nguyên liệu trong ngành sản xuất đã giảm, nhưng nó vẫn còn ở mức tương đối cao. Trong số đó, giá sách mua hàng đầu nguyên liệu thô lớn trong lĩnh vực giấy tờ, in ấn, văn hóa, giáo dục, thể thao, vẻ đẹp và giải trí, dầu mỏ, than và các loại nhiên liệu, nguyên liệu thô hóa học và các sản phẩm hóa học, chất cao, sản phẩm cao trong lĩnh vực giấy, y học và các ngành khác tiếp tục đạt mức cao hơn một mươi. Giá cả xuất phát là 85.5=,4.9 phần trăm điểm thấp hơn so với tháng trước, nó giảm xuống mức phụ thu lần đầu tiên trong năm, cho thấy mức giá bán chung của sản phẩm đã giảm. Trong số đó, nhiệt độ nung và lăn kim loại sắt, chế độ nung và lăn, các loại kim loại không phải sắt, các sản phẩm kim loại và các công nghiệp khác ít hơn 45.0. M.M. của các công ty có kích thước tăng đồng bộ. Ngày đầu tư sản xuất hàng lớn là 50.0=, 2.9=. còn cao hơn so với tháng trước, và đã trở lại ranh giới mở rộng.Cái chỉ số sản xuất và hệ thống mới là 52.5=và50.7=, 2.8 và 2.5=. còn cao hơn cả sản xuất và yêu cầu của tổng hợp sản xuất. Công ty nhỏ và trung bình được phân loại cao hơn so với giá trị của tháng trước. Những kết quả của cuộc khảo sát này cho thấy một loạt các chính sách được phát hành gần đây để mở rộng các điểm chặn giữa các nhà hàng hậu cần và các nhà máy hậu trường và xuôi dòng đã đạt được vài kết quả. Vào tháng Năm ngoái, tỉ lệ các công ty báo cáo vận chuyển hàng hậu cần tồi tệ đã giảm theo tỉ lệ 8.0 so với tháng trước. Tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp tục đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung cấp hàng của chuỗi công nghiệp. Mục lục hoạt động kinh doanh không sản xuất đã thay đổi đáng kể (1.) 0 Từng Từng Từng trong tháng Năm, mục lục hoạt động kinh doanh không sản xuất là 42.8=, 5.9 phần trăm còn cao hơn cả tháng trước, và mức độ phát triển của công ty không sản xuất đã tăng đáng kể. Ban ngày, sự phát đạt của ngành dịch vụ đã trở lại. Trong tháng Năm, tình hình dịch bệnh tổng quát ở đất nước đã bắt đầu có một xu hướng giảm dần.

Liên Kết:

Powered by Xổ số Phú Yên @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 365建站 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền